Literatura a prameny

Literatura a prameny

V rubrice Materiály pro výuku naleznete u každého zpracovaného tématu vždy relevantní seznam literatury a pramenů. Na tomto místě bychom vám rádi představili publikace věnující se obecně dějinám příhraničního regionu Šumava / Bavorský les a prameny, které jsou k dispozici online.

Bohužel zatím neexistuje přesvědčivý vědecky fundovaný přehled dějin regionu. Publikací k jednotlivým aspektům česko-bavorské příhraniční historie je ale k dispozici zpravidla dostatek. Najdete zde proto i odkazy na seznamy literatury k těmto tématům zpracovaným v rubrice Materiály pro výuku.

Publikace o konkrétních šumavských městech a vesnicích pocházejí často z pera jejich bývalých německých obyvatel. Tyto publikace zde explicitně neuvádíme, ale některé z nich naleznete v seznamu literatury pro téma Nucené vysídlení.

Kromě literatury o dějinách našeho příhraničního regionu jsme pro vás připravili i seznam základních publikací o česko-německých dějinách obecně a také několik didaktických příruček.

 

Literatura k dějinám Šumavy                                                       

Reischl, Helfried: Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt. Von den ersten Siedlungsanfängen bis zu A. Stifter und K. Klostermann [Kulturní historie Šumavy v kostce. Od počátku osídlení až k A. Stifterovi a K. Klostermannovi], Riedlhütte 2008.
populárně-vědecká publikace, srozumitelně psaný přehled se zaměřením na dějiny osídlování a hospodářství • dovedeno pouze do roku 1945, dvě strany jsou ale věnovány i hraničním zátarasům železné opony • stručná historie a pamětihodnosti jednotlivých šumavských měst • podrobně se věnuje životu a dílu Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna

Maidl, Václav: Böhmerwald: Grenzwall und Brücke, in: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall (Hrsg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München 2001, str. 584-590.

Pranghofer, Manfred: Böhmerwaldmuseum Passau [Muzeum Šumavy Pasov]. Passau 2009.
• trojjazyčná publikace (něm., č., angl.) • texty z expozice z Muzea Šumavy v Pasově (Böhmerwaldmuseum Passau) • stručný přehled dějin Šumavy • spojitost mezi Šumavou a Pasovem • kultura a život na Šumavě před rokem 1945

Stallhofer, Bernd: "Böhmerwald" bez hranic - jméno krajiny v minulosti, přitomnosti a budoucnosti", In: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim: Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika, Praha 2002, str. 381 – 386. =
Stallhofer, Bernd: „Böhmerwald ohne Grenzen“: Der Landschaftsname gestern, heute und morgen, in: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall (Hrsg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München 2001, S. 591-597.
•vývoj užívání pojmů „Böhmerwald“, „Šumava“, „Český les“ nejen v průběhu doby • zkrácená verze publikace: Stallhofer, Bernd: Grenzenloser Böhmerwald? Landschaftsnamen, Regionen und regionale Identitäten. Kallmünz, Laßleben 2000. • článek je k dispozici online na našich stránkách

 

Základní publikace k česko-německým a bavorským dějinám

 Alexander, Manfred: Kleine Geschichte der böhmischen Länder [Malé dějiny českých zemí], Ditzingen 2008.
• stručná příručka poskytující dobrý přehled o českých dějinách • i přes malý formát je obsahem poměrně rozsáhlá a aktuální • zahrnuje období od Velkomoravské říše až po vstup do EU v roce 2004 • před každou kapitolu přehled nejdůležitějších dat

 Beneš, Zdeněk - Kural, Václav (ed.): Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002. =
 Beneš,  Zdeněk - Kural, Václav  (Hrsg.): Geschichte verstehen. Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 – 1946, Prag 2002.
• příspěvky různých autorů k česko-německým vztahům v českých zemích • publikace je tematicky zaměřená na nucené vysídlení Němců  • 343 stran, velké množství obrazového materiálu 

 Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit - Boldt, Frank - Hilf, Rudolf (Hrsg.): Bayerisch-böhmische Nachbarschaft [Česko-bavorské sousedství], München 1992.
• sborník příspěvků od významných českých i německých historiků • od vztahů mezi oběma zeměmi ve středověku až do 90. let 20. století 

 Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slawischen Landnahme bis zur Gegenwart [Dějiny Čech. Od slovanské kolonizace až do současnosti], München 1997.
• velice obsáhlá základní publikace od jednoho z nejvýznamnějších odborníků na novověké dějiny východní Evropy 

 Koschmal, Walter - Nekula, Marek - Rogall, Joachim (ed.): „Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika“, Praha-Litomyšl, 2002. =
 Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (Hrsg.): „Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik“, Beck, München 2001.
• sborník příspěvků od nejznámějších českých a německých publicistů, politiků a vědců • statě o společné historii, politice hospodářství, kultuře a vzájemných předsudcích • tematicky pestrá a čtivá publikace • rozhodně doporučujeme!    

 Martin, Anne: Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken [Blízko i daleko. Němci, Češi a Slováci], Leipzig 2004. 
• doprovodná publikace k výstavě „Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken“, která se konala v roce 2004 v Lipsku v muzeu Zeitgeschichtliches Forum • příspěvky různých autorů k česko-německým a slovensko-německým vztahům v letech 1918 až 2003 • 176 stran

 Riepertinger, Rainhard - Brockhoff, Evamaria - Eiber, Ludwig - Lippold,  Stephan - Wolf, Peter (ed.): Bayern – Böhmen. 1500 Jahre Nachbarschaft [Bavorsko - Čechy. 1500 let sousedství], Augsburg 2007.
Katalog k bavorské zemské výstavě, která proběhla v roce 2007 ve Zwieselu • výchozí texty o vztazích mezi oběma zeměmi ve středověku, o českém baroku, a o česko-německých vztazích ve 20. století • stručný úvod k jednotlivým tématům expozice: Země – lidé – hranice, Setkávání ve středověku, Konfese a krize, Společný kulturní prostor, Nacionální identity, Dvacáté století • všechny hlavní texty jsou v češtině i němčině

Ferdinand Seibt: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas [Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství ve středu Evropy], München u. Zürich 1997.
• dějiny česko-německého sousedství od počátku až po současnost • obsáhlé uchopení tohoto komplexního historického tématu • Ferdinand Seibt je předním znalcem v oblasti česko-německé historie • 515 stran, bez obrazových materiálů

 

Populárně vědecké práce

 Mauritz, Markus: Tschechien [Česko], Regensburg 2002.
reportážní styl  • od revoluce v roce 1848 až do roku 2000                      

 Rill, Bernd: Böhmen und Mähren – Geschichte im Herzen Mitteleuropas [Čechy a Morava - Dějiny v srdci Evropy], Gernsbach 2006.
podrobná publikace o dějinách Čech a Moravy od pravěku až po současnost • živý jazyk • autor kromě politických událostí představuje i důležité osobnosti a kulturní a literární proudy • 2 svazky, každý o rozsahu zhruba 600 stran

Hans-Jörg Schmidt: Tschechien. Eine Nachbarschaftskunde für Deutsche [Česko. Sousedologie pro Němce], Berlin 2010.
humorný styl • v části o dějinách se autor věnuje česko-německému soužití i české historii 20. století • vtipná pojednání o české každodennosti • autor je dlouholetým korespondentem německých novin Die Welt a Welt am Sonntag, v Praze žije od roku 1990

 Szczygieł, Mariusz: Gottland – Reportagen, Frankfurt am Main 2008. =
 Szczygieł, Mariusz: Gottland, Praha 2007.
 soubor reportáží o českých dějinách 20. století s důrazem na období komunismu • reportáže jsou psány na základě důkladných rešerší • rozhodně doporučujeme!  • autor je polský novinář, který se dlouhodobě zajímá o česká témata

 Zimmermann, Hans Dieter: Tschechien [Česko], München 2009.
 podstatné epizody českých dějin až do roku 1990 • čtivá publikace • kapitoly nejsou řazeny chronologicky • autor je vydavatelem ediční řady českých děl v německém jazyce, která vycházela v letech 1999 - 2007 a zahrnuje 33 známých spisovatelů

 

Didaktické příručky

 Kaulfuß, Raul(ed.): Deutsche und Tschechen. Nachbarn – Gegner – Freunde [Němeci a Češi. Sousedé - rivalové - přátelé], München 2007.
 didakticko-metodické nápady a návrhy na výuku k nejvýznamnějším kapitolám z dějin česko-německých vztahů • od středověké kolonizace až po vstup Česka do Evropské unie • publikaci vydal Státní ústav pro kvalitu škol a výzkum vzdělávání v Mnichově (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München), který vytváří bavorské školní osnovy

 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (ed.): Deutsch-tschechische Beziehungen. Arbeitstexte zur politischen Bildung [Česko-německé vztahy. Pracovní texty k politickému vzdělávání], Dresden 1998.

 

Seznamy literatury k jednotlivým tématům

V rubrice Materiály pro výuku naleznete vždy i relevantní seznam literatury k následujícím tématům:

Literatura k tématu Zlatá stezka

Literatura k tématu Dějiny turismu

Literatura k tématu Nucené vysídlení

Literatura k tématu Železná opona

 

 

Prameny dostupné online

 Digitální archiv SOA Třeboň (česky, německy, anglicky)
Státní oblastní archiv Třeboň shromažďuje archiválie pro oblast jižních Čech, a tedy i pro oblast Šumavy. Řada z nich je přitom digitalizovaná a dostupná online. Velká část archiválií je v německém jazyce, jako např. šumavské obecní kroniky a matriky. Za pozornost stojí rovněž sbírka pohlednic. Archiválie lze vyhledávat fulltextovým vyhledáváním nebo pomocí navigace.

 Databáze fotoateliéru Seidel (česky a německy)
Fotoateliér Seidel provozovali v Českém Krumlově Josef a Franz Seidelovi od konce 19. století až do roku 1949, kdy byl znárodněn komunisty. Jeho sbírka představuje nejvýznamnější a nejobsáhlejší fotodokumentaci měst, krajiny, lidí a každodenního života na Šumavě. Sbírka fotografií je dostupná online, vyhledávat v databázi je možné v obou jazycích. 

 Historická databáze spolku Böhmerwaldbund Oberösterreich (česky a německy)
Historická databáze spolku Böhmerwaldbund zahrnuje obrazové i písemné  materiály a umožňuje rovněž vyhledávání literatury. Velice rozsáhlá je hlavně obrazová databáze, ve které lze hledat např. podle místa, tématu, roku, fotografa, kategorie atd.

 Zaniklé obce (česky a německy)
Internetová stránka s řadou informací a materiálů ke zmizelým obcím (nejen) v pohraničí, které zanikly v poválečné době v důsledku nuceného vysídlení Němců, kvůli stavbě pohraničních zátarasů nebo z jiných důvodů. Na tvorbě rozsáhlého archivu historických i současných fotografií těchto míst se podílí samotní uživatelé portálu. Vyhledávat je možné podle názvu obcí nebo prostřednictvím interaktivní mapy.