Literatura a prameny

Literatura a prameny

V rubrice Materiály pro výuku naleznete u každého zpracovaného tématu vždy relevantní seznam literatury a pramenů. Na tomto místě bychom vám rádi představili publikace věnující se obecně dějinám příhraničního regionu Šumava / Bavorský les a prameny, které jsou k dispozici online.

Bohužel zatím neexistuje přesvědčivý vědecky fundovaný přehled dějin regionu. Publikací k jednotlivým aspektům česko-bavorské příhraniční historie je ale k dispozici zpravidla dostatek. Najdete zde proto i odkazy na seznamy literatury k těmto tématům zpracovaným v rubrice Materiály pro výuku.

Publikace o konkrétních šumavských městech a vesnicích pocházejí často z pera jejich bývalých německých obyvatel. Tyto publikace zde explicitně neuvádíme, ale některé z nich naleznete v seznamu literatury pro téma Nucené vysídlení.

Kromě literatury o dějinách našeho příhraničního regionu jsme pro vás připravili i seznam základních publikací o česko-německých dějinách obecně a také několik didaktických příruček.

Literatura k dějinám Šumavy                                                

Reischl, Helfried: Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt. Von den ersten Siedlungsanfängen bis zu A. Stifter und K. Klostermann [Kulturní historie Šumavy v kostce. Od počátku osídlení až k A. Stifterovi a K. Klostermannovi], Riedlhütte 2008.
populárně-vědecká publikace, srozumitelně psaný přehled se zaměřením na dějiny osídlování a hospodářství • dovedeno pouze do roku 1945, dvě strany jsou ale věnovány i hraničním zátarasům železné opony • stručná historie a pamětihodnosti jednotlivých šumavských měst • podrobně se věnuje životu a dílu Adalberta Stiftera a Karla Klostermanna

Maidl, Václav: Böhmerwald: Grenzwall und Brücke, in: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall (Hrsg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München 2001, str. 584-590.

Pranghofer, Manfred: Böhmerwaldmuseum Passau [Muzeum Šumavy Pasov]. Passau 2009.
• trojjazyčná publikace (něm., č., angl.) • texty z expozice z Muzea Šumavy v Pasově (Böhmerwaldmuseum Passau) • stručný přehled dějin Šumavy • spojitost mezi Šumavou a Pasovem • kultura a život na Šumavě před rokem 1945

Stallhofer, Bernd: "Böhmerwald" bez hranic - jméno krajiny v minulosti, přitomnosti a budoucnosti", In: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim: Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika, Praha 2002, str. 381 – 386. =
Stallhofer, Bernd: „Böhmerwald ohne Grenzen“: Der Landschaftsname gestern, heute und morgen, in: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall (Hrsg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte – Kultur – Politik. München 2001, S. 591-597.
•vývoj užívání pojmů „Böhmerwald“, „Šumava“, „Český les“ nejen v průběhu doby • zkrácená verze publikace: Stallhofer, Bernd: Grenzenloser Böhmerwald? Landschaftsnamen, Regionen und regionale Identitäten. Kallmünz, Laßleben 2000. • článek je k dispozici online na našich stránkách

Základní publikace k česko-německým a bavorským dějinám

Alexander, Manfred: Kleine Geschichte der böhmischen Länder [Malé dějiny českých zemí], Ditzingen 2008.
• stručná příručka poskytující dobrý přehled o českých dějinách • i přes malý formát je obsahem poměrně rozsáhlá a aktuální • zahrnuje období od Velkomoravské říše až po vstup do EU v roce 2004 • před každou kapitolu přehled nejdůležitějších dat

Beneš, Zdeněk - Kural, Václav (ed.): Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002. =
Beneš,  Zdeněk - Kural, Václav  (Hrsg.): Geschichte verstehen. Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 – 1946, Prag 2002.
• příspěvky různých autorů k česko-německým vztahům v českých zemích • publikace je tematicky zaměřená na nucené vysídlení Němců  • 343 stran, velké množství obrazového materiálu 

Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit - Boldt, Frank - Hilf, Rudolf (Hrsg.): Bayerisch-böhmische Nachbarschaft [Česko-bavorské sousedství], München 1992.
• sborník příspěvků od významných českých i německých historiků • od vztahů mezi oběma zeměmi ve středověku až do 90. let 20. století 

Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slawischen Landnahme bis zur Gegenwart [Dějiny Čech. Od slovanské kolonizace až do současnosti], München 1997.
• velice obsáhlá základní publikace od jednoho z nejvýznamnějších odborníků na novověké dějiny východní Evropy 

Koschmal, Walter - Nekula, Marek - Rogall, Joachim (ed.): „Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika“, Praha-Litomyšl, 2002. =
Koschmal, Walter/Nekula, Marek/Rogall, Joachim (Hrsg.): „Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik“, Beck, München 2001.
• sborník příspěvků od nejznámějších českých a německých publicistů, politiků a vědců • statě o společné historii, politice hospodářství, kultuře a vzájemných předsudcích • tematicky pestrá a čtivá publikace • rozhodně doporučujeme!    

Martin, Anne: Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken [Blízko i daleko. Němci, Češi a Slováci], Leipzig 2004. 
• doprovodná publikace k výstavě „Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken“, která se konala v roce 2004 v Lipsku v muzeu Zeitgeschichtliches Forum • příspěvky různých autorů k česko-německým a slovensko-německým vztahům v letech 1918 až 2003 • 176 stran

Riepertinger, Rainhard - Brockhoff, Evamaria - Eiber, Ludwig - Lippold,  Stephan - Wolf, Peter (ed.): Bayern – Böhmen. 1500 Jahre Nachbarschaft [Bavorsko - Čechy. 1500 let sousedství], Augsburg 2007.
Katalog k bavorské zemské výstavě, která proběhla v roce 2007 ve Zwieselu • výchozí texty o vztazích mezi oběma zeměmi ve středověku, o českém baroku, a o česko-německých vztazích ve 20. století • stručný úvod k jednotlivým tématům expozice: Země – lidé – hranice, Setkávání ve středověku, Konfese a krize, Společný kulturní prostor, Nacionální identity, Dvacáté století • všechny hlavní texty jsou v češtině i němčině

Ferdinand Seibt: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas [Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství ve středu Evropy], München u. Zürich 1997.
• dějiny česko-německého sousedství od počátku až po současnost • obsáhlé uchopení tohoto komplexního historického tématu • Ferdinand Seibt je předním znalcem v oblasti česko-německé historie • 515 stran, bez obrazových materiálů

 

Populárně vědecké práce

Mauritz, Markus: Tschechien [Česko], Regensburg 2002.
reportážní styl  • od revoluce v roce 1848 až do roku 2000                      

Rill, Bernd: Böhmen und Mähren – Geschichte im Herzen Mitteleuropas [Čechy a Morava - Dějiny v srdci Evropy], Gernsbach 2006.
podrobná publikace o dějinách Čech a Moravy od pravěku až po současnost • živý jazyk • autor kromě politických událostí představuje i důležité osobnosti a kulturní a literární proudy • 2 svazky, každý o rozsahu zhruba 600 stran

Hans-Jörg Schmidt: Tschechien. Eine Nachbarschaftskunde für Deutsche [Česko. Sousedologie pro Němce], Berlin 2010.
humorný styl • v části o dějinách se autor věnuje česko-německému soužití i české historii 20. století • vtipná pojednání o české každodennosti • autor je dlouholetým korespondentem německých novin Die Welt a Welt am Sonntag, v Praze žije od roku 1990

Szczygieł, Mariusz: Gottland – Reportagen, Frankfurt am Main 2008. =
Szczygieł, Mariusz: Gottland, Praha 2007.
 soubor reportáží o českých dějinách 20. století s důrazem na období komunismu • reportáže jsou psány na základě důkladných rešerší • rozhodně doporučujeme!  • autor je polský novinář, který se dlouhodobě zajímá o česká témata

Zimmermann, Hans Dieter: Tschechien [Česko], München 2009.
 podstatné epizody českých dějin až do roku 1990 • čtivá publikace • kapitoly nejsou řazeny chronologicky • autor je vydavatelem ediční řady českých děl v německém jazyce, která vycházela v letech 1999 - 2007 a zahrnuje 33 známých spisovatelů

Didaktické příručky

Kaulfuß, Raul(ed.): Deutsche und Tschechen. Nachbarn – Gegner – Freunde [Němeci a Češi. Sousedé - rivalové - přátelé], München 2007.
 didakticko-metodické nápady a návrhy na výuku k nejvýznamnějším kapitolám z dějin česko-německých vztahů • od středověké kolonizace až po vstup Česka do Evropské unie • publikaci vydal Státní ústav pro kvalitu škol a výzkum vzdělávání v Mnichově (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München), který vytváří bavorské školní osnovy

Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (ed.): Deutsch-tschechische Beziehungen. Arbeitstexte zur politischen Bildung [Česko-německé vztahy. Pracovní texty k politickému vzdělávání], Dresden 1998.

Seznamy literatury k jednotlivým tématům

V rubrice Materiály pro výuku naleznete vždy i relevantní seznam literatury k následujícím tématům:

Literatura k tématu Zlatá stezka

Literatura k tématu Dějiny turismu

Literatura k tématu Nucené vysídlení

Literatura k tématu Železná opona

 

Prameny dostupné online

Digitální archiv SOA Třeboň (česky, německy, anglicky)
Státní oblastní archiv Třeboň shromažďuje archiválie pro oblast jižních Čech, a tedy i pro oblast Šumavy. Řada z nich je přitom digitalizovaná a dostupná online. Velká část archiválií je v německém jazyce, jako např. šumavské obecní kroniky a matriky. Za pozornost stojí rovněž sbírka pohlednic. Archiválie lze vyhledávat fulltextovým vyhledáváním nebo pomocí navigace.

Databáze fotoateliéru Seidel (česky a německy)
Fotoateliér Seidel provozovali v Českém Krumlově Josef a Franz Seidelovi od konce 19. století až do roku 1949, kdy byl znárodněn komunisty. Jeho sbírka představuje nejvýznamnější a nejobsáhlejší fotodokumentaci měst, krajiny, lidí a každodenního života na Šumavě. Sbírka fotografií je dostupná online, vyhledávat v databázi je možné v obou jazycích. 

Historická databáze spolku Böhmerwaldbund Oberösterreich (česky a německy)
Historická databáze spolku Böhmerwaldbund zahrnuje obrazové i písemné  materiály a umožňuje rovněž vyhledávání literatury. Velice rozsáhlá je hlavně obrazová databáze, ve které lze hledat např. podle místa, tématu, roku, fotografa, kategorie atd.

Zaniklé obce (česky a německy)
Internetová stránka s řadou informací a materiálů ke zmizelým obcím (nejen) v pohraničí, které zanikly v poválečné době v důsledku nuceného vysídlení Němců, kvůli stavbě pohraničních zátarasů nebo z jiných důvodů. Na tvorbě rozsáhlého archivu historických i současných fotografií těchto míst se podílí samotní uživatelé portálu. Vyhledávat je možné podle názvu obcí nebo prostřednictvím interaktivní mapy.

 

 

 

Südböhmische Universität in Budweis
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
Bayerische Sparkassenstiftung