O regionu

O regionu

Region Šumava – Bavorský les

Informace a výukové materiály na těchto internetových stránkách se vztahují především k hornaté a lesnaté oblasti na německo-rakousko-českém trojmezí, kterou označujeme pojmem “Region Šumava – Bavorský les“. 

Region Šumava – Bavorský les se dá poměrně těžko vymezit, ať už zeměpisně, politicky nebo kulturně. V průběhu doby se často měnila samotná představa o tom, co lze pod oběma pojmy “Bavorský les” a “ Šumava” vůbec chápat. I v dnešní době se jejich pojetí mezi geografy a geology, lidmi z oblasti turismu a obyvateli německé, rakouské nebo české části regionu či vysídlenými sudetskými Němci stále liší. 

Přesto tento region také mnohé spojuje a jedním ze společných prvků je právě historie. Uveďme zde heslovitě jen několik událostí, které významně ovlivnily vývoj celé oblasti: ve středověku mýcení a osidlování hustě zalesněných oblastí – hospodářské vztahy budované na základě obchodu se solí na Zlaté stezce, později lesnictví a výroba skla – počátky turismu – posuny hranice, utrpení a bezpráví zaviněné nacismem a 2. světovou válkou – okrajová poloha regionu na obou stranách železné opony – opětovné sbližování regionu ve sjednocené Evropě. 

Společné dějiny ovlivňují tuto oblast dodnes. Proto je důležité se jimi zabývat, dozvídat se více o vlastním rodném kraji a pěstovat tak regionální povědomí. Takovýto vztah k regionu Šumava – Bavorský les žije z dialogu a setkávání se s lidmi ze sousední země. Proto je na těchto internetových stránkách kladen velký důraz na přeshraniční aspekty a přístup k jednotlivým tématům z mnoha různých úhlů pohledu. Pouze na základě povědomí o životních podmínkách lidí z této pohraniční oblasti je možné rozvíjet porozumění a toleranci. 

(Protože se tým projektu skládá z bavorských a českých partnerů, jsou naše stránky zaměřeny především na bavorskou a českou část regionu. Rakouská oblast, která samozřejmě k tomuto regionu neodmyslitelně patří, není proto na našich stránkách zohledněna. Prosíme Vás, abyste tuto skutečnost omluvili.)

Böhmerwald, Šumava, Bayerischer Wald & spol.

„Nordwald“, tedy „Severní les“, je velmi staré označení hornatého a lesnatého regionu na dnešním trojmezí Německo-Rakousko-Česko, které se používalo od 9. do 12. století. Raffelstettský celní řád z období kolem roku 905 byl prvním dokumentem, v němž se objevil pojem „Böhmerwald“, a sice v latině jako „silva Bohemica“. V průběhu staletí se používaly tyto a další německé i latinské pojmy jako např. „Beheimer walt“ nebo „nemus Bohemicum“, které ovšem nikdy neoznačovaly jednu a tutéž oblast. Česká obdoba pojmu Böhmerwald, tedy název „Šumava“, se objevuje až v pramenech ze 16. století.

Teprve koncem 18. století byl pojmem Böhmerwald označován celý hřeben horského a lesnatého regionu bez ohledu na různá panství.

V průběhu 19. a 20. století se objevila označení regionálních částí „Bayerischer Wald“ (Bavorský les) a „Oberpfälzer Wald“ (Hornofalcký les). Jejich původ se dá odůvodnit jednak nárůstem státně-politického povědomí ve střední Evropě a jednak počátky turistického ruchu v regionu. Tyto pojmy označovaly pouze části hornatého a lesnatého regionu ležící na bavorské straně hranice. Celý region, který bylo ještě několik desetiletí předtím možné souhrnně nazývat „Böhmerwald“ (Šumava), byl stále méně chápán jako celistvá přeshraniční oblast.

Pojem „Šumava“ představuje odvozeninu ze staroslovanského „šuma“, což znamenalo hvozd, hustý les. Dnes ovšem často bývá chybně odvozován od slova šum/šumění. Po vzoru rozlišování regionálních částí na bavorské straně se kolem roku 1900 začala objevovat označení „Šumava“ a „Český les“ jako čeští sousedé Bavorského a Hornofalckého lesa. V hornorakouské oblasti se vedle běžně užívaného pojmu „Mühlviertel“ uchovalo také označení Böhmerwald.

Po roce 1989: Böhmerwald nebo Zelená střecha Evropy?

Především díky striknímu rozdělení regionu železnou oponou po druhé světové válce se přeshraniční jméno Böhmerwald přestalo užívat jako označení celého hornatého a lesnatého regionu. Život na obou stranách železné opony spíše připomínal život „na konci světa“. Ani po pádu železné opony se pro region neprosadil jednotný název. Německo-rakousko-české sdružení obcí, spolků a institucí dostalo název „Euregio Bayerischer Wald / Šumava / Mühlviertel“. Pro zdůraznění přeshraniční pospolitosti se užívalo také označení „Zelená střecha Evropy“.

Zdroj:
• Stallhofer, Bernd: "Böhmerwald" bez hranic - jméno krajiny v minulosti, přitomnosti a budoucnosti". Publikováno v: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim: Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Nakl. Paseka, Praha 2002, s. 381 – 386.
• Wolf, Peter: Länder – Grenzen – Leute / Země – lidé – hranice, in: Riepertinger, Reinhard u.a.: Bayern – Böhmen. 1500 Jahre Nachbarschaft / Bavorsko – Čechy. 1500 let sousedství, Augsburg 2007, S. 71-73.

 

 

 

Südböhmische Universität in Budweis
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
Bayerische Sparkassenstiftung